Tue12112018

Last update09:18:19 AM

Back You are here: Home กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ แรลลี่ ITS Rally 2013 “Navigator ลดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม” วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 กรุงเทพฯ – พัทยา

แรลลี่ ITS Rally 2013 “Navigator ลดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม” วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 กรุงเทพฯ – พัทยา

สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย (ITS Thailand ) ได้จัดโครงการแข่งขัน ITS Rally 2013 “Navigator ลดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม” เส้นทาง กรุงเทพฯ – พัทยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์การลดใช้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี ITS เข้ามาใช้ในการเดินทาง อาทิเช่น การใช้ Navigator นำทางและวางแผนการเดินทาง ขับอย่างไรให้ประหยัดนำ้มัน เพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวดังนี ้

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 : อาคาร ส่วนงานกลาง ห้อง Auditorium :

07.30 น. ลงทะเบียนพร้อมรับสติ๊กเกอร์ เอกสารกิจกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Science Park)อาคารส่วนงานกลาง สวทช. ห้อง Auditorium
08.00 น. คันแรกออกเดินทางพร้อมลงเวลา (เดินทางด้วย Aplication ระบบนำทาง)
09.00 น. คันแรกถึงที่หมาย “อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ (Space Kreanovation Park)”
11.45 น. คันแรกออกเดินทางพร้อมลงเวลา เดินทางไป “ตลาดนํ้า 4 ภาค”
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. คันแรกถึงที่หมายพร้อมลงเวลา ไปนมัสการ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ที่วัดเขาชีจรรย์”
15.00 น. แวะเที่ยว “ซิลเวอร์เลค”(Silverlake) ไร่องุ่น”
16.00 น. คันแรกออกเดินทางพร้อมลงเวลา เดินทาง ไปโรงแรม Seabreeze resort Pattaya จ.ชลบุรี
17.00 น. คันแรกถึงที่หมายพร้อมลงเวลา รับกุญแจห้องพัก
18.30 - 22.00 น. ร่วมงานสังสรรค์ รับประทานเย็น ประกาศรางวัล เล่นเกมส์ วงดนตรีสดบรรเลงตลอดงาน

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 :

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
11.30 น. เก็บสัมภาระใส่กระเป๋าเดินทาง เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สมาคมฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการแข่งขัน ITS Rally 2013 “Navigator ลดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ในการกระตุ้นและส่งเสริมสังคมให้ตระหนักถึงการขับรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วย การวางแผนเส้นทางและการเดินทาง เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดปัญหาการจราจร ลดควันจากการขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งเป็นการร่วมกันรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ต่อไป

อัตราค่าสมัคร คันละ 3,900.- บาท ( ต่อ 2 ท่าน ) ราคานีรวมค่าที่พัก และอาหาร 3 มื้อ
 เพิ่มผู้ติดตาม 1. ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,000.- บาท ( อายุตั้งแต่ 10 ขวบเป็ นต้นไป )
2. เด็ก ท่านละ 500.- บาท ( อายุ 6 - ไม่เกิน 10 ขวบ )
 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ ฟรี!!!
 ราคานีไ้ ม่รวมเตียงเสริม และผู้ติดตามพักร่วมกับผู้สมัครหลัก (ดูรายละเอียดในเพิ่มเติมผู้ติดตาม)
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินตามกฎเกณ์ของบริษัทฯ เท่านัน้
 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของท่าน

***** ด่วน หากสมัครภายใน 15 เม.ย. 56 นี้ ลดค่าสมัครเหลือ 3,500 บาท เท่านั้น *****

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบรายการดังต่อไปนี้
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่คณะผู้จัดได้เตรียมไว้ให้ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว นอกเหนือจากโปรแกรม และหากในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางหรือมีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ช่องทางสมัคร 1. สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุกัญญา ละอองศรี โทร: 086-787-2940 หรือ 085-059-7855
2. ส่งสมัครผ่านทางโทรสารหมายเลข 02-564-6891
3. ส่งสมัครผ่านทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เงื่อนไขการชำระเงิน โอนค่าสมัครผ่านทางธนาคารเท่านัน้ (ยกเว้นกรณีสมาชิกของสมาคมฯ สามารถจ่ายเงินสด)
โดยทุกท่านที่สมัครจะได้รับใบเสร็จจากสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ เพื่อแสดงในการเข้าร่วมงาน

ธนาคาร : กรุงเทพ สาขา : อุทยานวิทยาศาสตร์ บัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย เลขที่ : 080-005930-5

กรุณาส่ง Fax Slip Pay-In โดยระบุชื่อผู้สมัคร จำนวนผู้เดินทาง จำนวนรถที่เข้าร่วมแข่งขัน และวันเวลาที่โอนเงิน
มาที่โทรสารหมายเลข 02-564-6891 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จัดโดย สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย (ITS Thailand)
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อ คุณสุกัญญา ละอองศรี โทรศัพท์และโทรสาร 02-564-6891 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-787-2940
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.its.in.th